Latina

(06) 37 55 53 23

Latina

Praktijk voor Energetische Dierentherapie

Disclaimer - Privacy

Praktijk voor Energetische Dierentherapie Marjan Huitema - Dokkum

KvK-nummer: 75896494

BTW-nummer: NL003032611B46

Algemene voorwaarden energetisch dierentherapeut Latina

Opdrachtnemer: Energetisch dierentherapeut Latina.

Opdrachtgever: Cliënt die met het paard bij Energetisch dierentherapeut Latina zijn/haar diensten afneemt.

Op bovengenoemde opdrachtgever en opdrachtnemer zijn deze algemene bepalingen van toepassing.

Toepasselijkheid. De algemene bepalingen zijn van toepassing op het afnemen van diensten bij energetisch dierentherapeut Latina.

Offertes. De offerte geldt bij aanvang van de opdracht. En geldt de hele looptijd van de behandeling(en). Mocht er een ongewone afwijkende vergissing in deze offerte zitten kan Latina daar niet aansprakelijk voor worden gesteld. Opdrachtgever kan de tarieven op de website vinden en ze daar mee vergelijken. 

Uitvoering van de werkzaamheden. De opdrachtnemer zal één of meerdere energetische behandelingen bij het paard van de opdrachtgever uitvoeren. Voorwaarde is wel vooraf een dierenarts is geconsulteerd bij de klachten. Daarna gaat Energetisch dierentherapeut Latina de noodzakelijke energetische behandelingen uitvoeren.

Tarieven. Zie kopje tarieven.

Levering. De opdrachtgever verplicht zich om een niet na te komen afspraak 24 uur voor aanvang van de behandeling af te zeggen. Gebeurt dat niet dan zal U dit consult alsnog in rekening worden gebracht. De kosten hiervoor zijn bij een eerste behandeling 32,50 euro en voor vervolgbehandelingen 25,00 in rekening worden gebracht. Deze bedragen zijn inclusief BTW.

Betalingen. Betalingen dienen per pin betaald te worden na afloop van de behandeling van het paard. Betalingen worden niet op rekening gedaan.

Garantie. Energetisch dierentherapeut Latina geeft geen garantie op een positief effect van een behandeling doch zal dit wel te allen tijde proberen te bewerkstelligen. De alternatieve therapieën voor het dier zijn nimmer een vervanging voor reguliere diergeneeskunde en de opdrachtgever mag Latina enkel vragen om uitsluitend alternatieve geneeswijzen toe te passen nadat de opdrachtgever hierover overleg heeft gehad met de behandelend dierenarts.

Overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop energetisch dierentherapeut Latina geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Geen der partijen zijn gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij/hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

Intellectuele eigendommen. Energetisch dierentherapeut Latina stelt dat alle intellectuele eigendommen welke toebehoren aan mijn praktijk zoals rapporten, adviezen, offertes etc. uitsluitend bestemd zijn om  gebruikt te worden door opdrachtgever en dat het niet de bedoeling is dat deze onder de aandacht worden gebracht van derden zonder mijn vooraf schriftelijke toestemming. 

Vindplaats voorwaarden. Deze kunt U op mijn website www.dierentherapeutlatina.nl onder het kopje Algemene voorwaarden/Privacy digitaal vinden. Indien U niet over internet beschikt kan U altijd een afschrift op papier krijgen van mij.

Geschillen. Indien er onenigheid bestaat tussen Energetisch dierentherapeut Latina en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing

Privacy voorwaarden Energetisch dierentherapeut Latina

Energetisch dierentherapeut Latina is verantwoordelijk voor privacy voorwaarden zoals onderstaand wordt weer gegeven.

Persoonsgegevens die energetisch dierentherapeut Latina verwerkt van opdrachtgever is zijn/haar naam, adres, postcode/woonplaats, telefoonnummer, emailadres en bankgegevens.

Hierbij neemt Energetisch dierentherapeut Latina de volgende wettelijke termijn in acht om te bewaren met betrekking tot de diverse gegevens.

De adresgegevens en de betalingen moet energetisch dierentherapeut Latina 7 jaar bewaren. Dit is wettelijk bepaald.

U heeft het recht om uw gegevens bij Energetisch dierentherapeut Latina in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook kan worden bepaald door opdrachtgever de gegevens die zij bewaard overdraagbaar te stellen aan hun of eventueel een derde partij.

Energetisch dierentherapeut Latina neemt de bescherming van uw gegevens heel serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u denkt dat dit niet goed wordt gedaan neem dan contact op met info@dierentherapeutlatina.nl

Energetisch dierentherapeut Latina zal nooit zonder toestemming van de eigenaar/opdrachtgever vertrouwelijke informatie over het paard doorgeven aan derden mits daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gevraagd aan de eigenaar van het paard.

Als u met Energetisch dierentherapeut Latina een overeenkomst sluit gaat u akkoord met bovenstaande gegevens.

Dokkum, september 2019.
Praktijk voor Energetische Dierentherapie

Marjan Huitema

Dokkum

www.dierentherapeutlatina.nl

info@dierentherapeutlatina.nl

© webdesign: www.vanderhei.de